مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ص

صفاری, علی, استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (ایران)
صالحی, pldnvqh, عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد کاشان، ایران. (ایران)
صادق‌پور, محمدجعفر, پژوهشگر مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی، دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
صادق‌پور, محمدجعفر, پژوهشگر مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی، دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (ایران)
صادق‌پور, محمدجعفر, پژوهشگر مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی، دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
صادقی, محمّد (ایران)
صادقی مقدم, محمّدحسن, Medical Ethics Journal (ایران)
صرامی, سیف‌الله, دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران (ایران)

1 - 8 (8)