مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ش

شفیع‌زاده خولنجانی, مجتبی (ایران)
شفیعی فینی, حسین, دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (ایران)
شنیور, قادر
شهرکی ده‌سوخته, سمیه, کارشناس ارشد و مربی آمار، گروه آمار، دانشگاه زابل، زابل، ایران (ایران)
شافعی‌پور, ایوب, کارشناسی ارشد، فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، دانشکده فقه و حقوق، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران (ایران)
شاهین‌فرد, خاطره, گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد، ایران (ایران)
شاهرخی شاهرخ‌آبادی, بتول, دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران (ایران)
شاکر, محمدحسین, کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)

1 - 8 (8)