جزئیات نویسندگان

esmaeilPour zanjani, simin, مربی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران، دانشجوی دکتری آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران