جزئیات نویسندگان

alhani, fatemeh, دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه پرستاری، تهران، ایران (نویسنده مسؤول)., ایران