جزئیات نویسندگان

دلپسند, کورش, استادیار اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران, ایران