جزئیات نویسندگان

زنده‌دل, کاظم, دکترای اپيدميولوژي سرطان، مرکز تحقيقات سرطان، انستيتو کانسر ايران، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران, ایران