جزئیات نویسندگان

سالارزائی, َامیر حمزه, دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران, ایران