جزئیات نویسندگان

زکی خانی, نجمه, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران, ایران