جزئیات نویسندگان

غلامی, نبی‌اله, دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول), ایران