جزئیات نویسندگان

سعیدی, مهدی, دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران, ایران