جزئیات نویسندگان

غنی‌زاده, مهدیه, دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، بخش فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران, ایران