جزئیات نویسندگان

عزیززاده فروزی, منصوره, مربی پرستاری عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب و انستیتو نروفارماکولوزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. (نویسنده مسؤول), ایران