جزئیات نویسندگان

عباسی, محمود, رییس مرکز تحقیقات حقوق و اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران