جزئیات نویسندگان

عباسی, محمود, دانشیار، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران