جزئیات نویسندگان

حسنی, محمدمهدی, دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول), ایران