جزئیات نویسندگان

شاکر, محمدحسین, کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران. (نویسنده مسؤول), ایران