جزئیات نویسندگان

زعتری, شیخ علاءالدین, مدیر اداره عمومی فتاوی و تدریس دینی در وزارت اوقاف کشور سوریه. (نویسنده مسؤول), جمهوری عربی سوریه