جزئیات نویسندگان

نظری توکلی, سعید, دانشیار، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول), ایران