جزئیات نویسندگان

نظری توکلی, سعید, دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران, ایران