جزئیات نویسندگان

حاتمی‌پور, خدیجه, دکترای پرستاری، استادیار گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، مازندران، ایران, ایران