جزئیات نویسندگان

ناصری مقدم, حسین, دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران, ایران