جزئیات نویسندگان

شفیعی فینی, حسین, دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران, ایران