جزئیات نویسندگان

شاهرخی شاهرخ‌آبادی, بتول, دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران, ایران