جزئیات نویسندگان

وطنی, امیر, استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول), ایران