جزئیات نویسندگان

سالارزایی, امیرحمزه, دکتری فقه و مبانی حقوق، دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران. (نویسنده مسؤول), ایران