مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

a

abstaract, abastract (ایران)
abstract, abstract (ایران)
Ahmadi, Mohamad
alhani, fatemeh, دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه پرستاری، تهران، ایران (نویسنده مسؤول). (ایران)
Asemani, Omid
azami ghadikalani, samaneh
azin, mohamad (ایران)

b

bahrwinian, abdolmajid
baneshi, mohamadreza
borhani, fariba (ایران)
borhani, fariba

d

doost ali vand, hoda

e

ebrahimi, arash (ایران)
Ehsanpour, Reza
Enayati Rad, Mohammad Javad
Esmaeili, Mostafa
esmaeilPour zanjani, simin, مربی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران، دانشجوی دکتری آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)

F

Firouzi, Reza (ایران)

g

ghaedi, masoumeh
ghaem panah, zeynab
gheisar, shervin, كارشناس ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن ، دانشكده روانشناسي (ایران)
Ghorbanian, Azimeh
Ghorbanian, Mohsen

h

hatami, hossein

j

jafari, mojtaba

1 - 25 (273)    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>