دوره 7, شماره 25-24 (1394)

مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 7، شماره 25-24، پاییز و زمستان 1394

ISSUE XML

فهرست مطالب

بخش مراقبت‌های ویژه و حقیقت مرگ از نظر فقها و پزشکان PDF XML
شیخ علاءالدین زعتری, طه زرگریان 11-36
تحلیل مشروعیت اعدام بدون درد از نوع حدی، تعزیری، قصاصی و حکومتی PDF XML
فاطمه قدرتی 37-66
قصاص منافع چشم (بينايي) با اشعه ليزر PDF XML
ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی, قاسم خیراتی مقدم, مجتبی محمدزاده 67-100
بررسی فقهی حقوقی حق توارث فرزندان متولد از اهدای جنین PDF XML
صدیقه مهدوی کنی, عاطفه ذبیحی بیدگلی, سمیه حمزه‌خانی 101-132
بررسی ارث جنین آزمایشگاهی PDF XML
علیرضا پوراسماعیلی, صدیقه قندی, اكبر پژهان 133-152
حدوث قدرت بر رکوع و تأثیر آن بر نماز معلولین PDF XML
محمدمهدی محب‌الرحمان, کاظم قاضی‌زاده 153-174
تعدد دیه در جنایات منجر به بی‌اختیاری ادرار و مدفوع PDF XML
علیرضا فجری, رضا اسفندیاری (اسلامی), عبدالعلی توجهی 175-198
امکان استناد به قاعده «حرمت تعاون بر اثم» در اثبات عدم مشروعیت بکرنمایی PDF XML
سعید نظری توکلی, ابراهیم جوانمرد فرخانی 199-221