دوره 7, شماره 23-22 (1394)

مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 7، شماره 23-22، بهار و تابستان 1394

ISSUE XML

فهرست مطالب

بررسی فقهی وجوه مسؤولیت پزشک در برابر بیماران اورژانسی PDF XML
ابراهیم تقی زاده, محمود عباسی, سحر علیپور 11-39
بررسی وضعیت نسب طفل ناشی از جانشینی در بارداری PDF XML
عباس یدالهی باغلویی, سیدمحمد آذین, رضا عمانی سامانی 41-74
بررسی سقط جنین در صورت به خطرافتادن جان مادر و جنین PDF XML
حسین اسماعیلی 75-106
حجیت تجزیه و تحلیل پزشکی در اثبات احکام قضایی PDF XML
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی, نجمه زکی خانی 107-141
نگهداری اعضای بدن به قصد پیوند PDF XML
اردوان ارژنگ 143-166
نقش و ماهیت اذن در پیوند اعضا PDF XML
اسماعیل آقابابائی بنی 167-191