دوره 5, شماره 14-13 (1392)

مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 5-4، شماره 14-13، زمستان 1391 و بهار 1392

ISSUE XML

فهرست مطالب

فصلنامه فقه پزشکی- سال چهارم و پنجم- شماره13 و14- زمستان 1391-بهار 1392 PDF XML
  1-5
حاملگی‌های چندقلویی و بررسی تطبیقی جوازکاهش جنین در آئین یهود و دین مبین اسلام PDF XML
saeed nazari tavakoli 123-156
عنوان، ماهیت و اطراف قرارداد حمل جایگزین ساده PDF XML
mohamad azin 11-28
اثر کاهش محتوای هوشیاری بر عقود اذنی PDF XML
arash ebrahimi 91-122
ماهیت حقوقی قراردادهای رحم جایگزین PDF XML
hamireza salehi 29-55
تحلیل حقوقی ماهیت قرارداد درمان PDF XML
mohamad Khani 57-89
تعارض حق رویان ناقص الخلقه با حق مادر در فقه امامیه و حقوق موضوعه PDF XML
mohamad teimouri 157-185
abstract PDF XML
abstract abstract 189-195