دوره 5, شماره 16-15 (1392)

مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 5، شماره 16-15، تابستان و پاییز 1392

ISSUE XML

فهرست مطالب

medical feghh journal PDF XML
  1-6
Editorial PDF XML
Saeid Nazari Tavakoli 7-10
مقايسه سلامت معنوي و ويژگي‌هاي جمعيت شناختي در دو گروه بيماران مبتلا به ديابت نوع2 با كيفيت زندگي بالا و پايين PDF XML
ali ramezankhani, masoumeh ghaedi, hossein hatami, mohammad hossein taghdisi, najmeh rasti kerdar 67-94
ارائه مدل علی راهبرد مقابله معنوی در بحران، مذهبی بودن والدین و دلبستگی ادراک شده دوران کودکی PDF XML
fatemeh shahabizadeh, abdolmajid bahrwinian 95-117
صلاحیت مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان PDF XML
sakineh sabzevari, mojtaba jafari, fariba borhani, mohamadreza baneshi 119-133
چگونه شرح حال معنوي بگیریم؟ PDF PDF XML
nadere memaryan, hoda doost ali vand, maryam mehrabi, maryam rasouli, zeynab ghaem panah 135-154
بررسی نگرش پرستاران نسبت به مراقبت معنوی: یک مطالعه توصیفی در بیمارستانهای آموزشی شهر بیرجند PDF XML
fariba borhani, somayeh mohamadi, mostafa roshan zadeh 155-170
مفهوم عرفانی «درد» در مثنوی معنوی PDF XML
dadkhoda khodayar, samaneh azami ghadikalani 11-44
رابطه همبستگی سبک رهبری مدیران و میزان معنویت در کار کارکنان معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران PDF XML
Soodabeh Vatankhah, Mohsen Ghorbanian, Azimeh Ghorbanian 171-192
مفهوم شناسی سلامت از دیدگاه قرآن و حدیث PDF XML
Reza Firouzi, Mostafa Esmaeili, abdolah motamedi 45-65
abstract PDF XML
Abstract Abstract 193-200