دوره 4, شماره 10-9 (1391)

مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 4-3، شماره 10-9، زمستان 1390 و بهار 1391

ISSUE XML

فهرست مطالب

فصلنامه علمی -پژوهشی فقه پزشکی شماره 9و10 زمستان 1390و بهار 1391 PDF XML
  1-5
سخن سردبیر PDF XML
saeid nazari tavakoli 7-10
ابعاد حقوق بیماران از منظر قرآن كريم و سنت اسلامی PDF XML
narges nargesi khoram abad 11-35
استقرار رحم و تأثیر آن بر احکام مترتب بر جنین در فقه اسلامی و حقوق موضوعه PDF XML
saeid nazari tavakoli 37-63
مباني فقهي و حقوقي جواز تغيير جنسيت PDF XML
mahdiyeh mohmmad taghi zade 65-99
کالبدشکافی جنایی؛ پردازش فقهی – حقوقی PDF XML
hamid sotode 101-130
شرايط اساسی صحت قرارداد مادز جانشين در بارداری در فقه امامیه و حقوق موضوعه PDF XML
abbas yadollahi baghlooi 131-163
تأثیر هشدار در انتفای مسؤولیت مدنی پزشکان PDF XML
mohamad mehdi meghdadi 165-188