دوره 3, شماره 6-5 (1389)

مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 3-2، شماره 6-5، زمستان 1389 و بهار 1390

ISSUE XML

فهرست مطالب

جنایت بر اعضای بدن از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی PDF XML
سید مصطفی محقق داماد 11-34
استناد به قاعده‌ی اذن برای مشروعیت اتانازی داوطلبانه‌ی فعال PDF XML
حسین خدایار 35-55
ماهیت تعهدات طبیب؛ مطالعه‌ای اجمالی در مذاهب اسلامی PDF XML
pldnvqh صالحی 56-86
حق سلامت جنین از منظر اخلاق، فقه و حقوق پزشکی PDF XML
علی روحی 87-119
تأثیر تغییر جنسیت بر ابقای نکاح PDF XML
محمدمهدی کریمی‌نیا 121-149
نقدی بر مقاله «بکرنمایی از منظر فقه پزشکی» PDF XML
سیدرضا احسانپور 151-169
ختنه زنان از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی PDF XML
مسعود بسامی 171-193