دوره 8, شماره 29-28 (1395)

مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 8، شماره 29-28، پاییز و زمستان 1395

ISSUE XML

فهرست مطالب

مطالعه تطبیقی قاعده دررفتگی استخوان در فقه و حقوق موضوعه PDF XML
محمدحسین شاکر, حسینعلی بای 7-39
بررسی فقهی حکم اخرس و استفاده از حنجره مصنوعی در نماز PDF XML
محمدمهدی محب‌الرحمان, کاظم قاضی‌زاده 41-62
تحلیل فقهی ـ حقوقی ارث جنین منجمد PDF XML
شمس‌الملوک راجی, محمود حائری, حمید رحمانی منشادی 63-103
تأثیر آموزش‌های مذهبی مرتبط با بارداری، زایمان وشیردهی بر سطح آگاهی‌های مذهبی ـ بهداشتی زنان باردار PDF XML
طاهره مختاریان, فاطمه قدرتی 105-136
بررسی میزان آگاهی زنان باردار مراجعه‌کننده به کلینیک زنان بیمارستان امیرالمؤمنین شهرستان زابل از مقررات فقهی و حقوقی سقط عمدی جنین و عوامل مؤثر بر آن در سال 1394 PDF XML
فاطمه منصوری, امیر حمزه سالارزایی, سمیه شهرکی ده‌سوخته 137-159
بررسی پیوند اعضای حیوان نجس‌العین و مردار به انسان از نظر فقه امامیه PDF XML
یوسف مرادی, محمدرضا کیخا, حسین خاکپور 161-187
رابطه حقوقی انسان با ژن‌های خود و تأثیر آن بر امکان معامله و انتقال ژن‌ها به دیگران PDF XML
زهراسادات میرهاشمی 189-216
مطالعه تطبیقی سن یائسگی در فقه مذاهب اسلامی PDF XML
سهیلا رستمی, سیده‌ریحانه یوسفی, زهرا تخت مینا 217-251