دوره 11, شماره 39-38 (1398)

مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 11، شماره 38-39، بهار و تابستان 1398

ISSUE XML

فهرست مطالب

ذخیره‌سازی اسپرم و بهره‌برداری از آن در فقه امامیه PDF XML
سیدمحسن مرتضوی, مجتبی نوروزی 7-20
تبیین فقهی اباحه پدیده نوظهور هیپنوتیزم PDF XML
سیدرضا اسدی وانانی, محمد محسنی دهکلانی, سعید ابراهیمی, عباسعلی سلطانی 21-31