دوره 10, شماره 37-36 (1397)

مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 10، شماره 37-36، پاییز و زمستان 1397

ISSUE XML

فهرست مطالب

واکاوی انتقادی مبانی فقهی دیه نافذه گونه (تحلیل انتقادی تبصره 3 ماده 709 ق.م.ا) PDF XML
طه زرگریان, مجید قورچی‌بیگی, علی خاکسار حقانی دهکردی 7-19
اعتبار اقرار و شهادت افراد مبتلا به بیماری آلزایمر PDF XML
زهرا سادات میرهاشمی, بهاره اسودی رازلیقی 21-32
تأثیر استحاله در تطهیر اشیای نجس بررسی موردی احکام فقهی صابون‌های ساخته‌شده از اجزای خوک PDF XML
محمدعادل ضیائی, ایوب شافعی‌پور 33-45
تحلیل فقهی ـ پزشکی استفاده طلا برای مردان PDF XML
عبداله بهمن‌پوری, حامد نعیمی 47-60