دوره 9, شماره 33-32 (1396)

مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 9، شماره 33-32، پاییز و زمستان 1396

ISSUE XML

فهرست مطالب

تأملی در چیستی حارصه و دامیه PDF XML
امیر وطنی, محمدجعفر صادق‌پور 7-22
مشروعیت حفظ باروری با استفاده از روش انجماد گامت PDF XML
نازلی محمودیان, سیدمحمدرضا آیتی, محمود عباسی 23-39
ارزیابی فقهی انجام تحقیقات پزشکی بر روی انسان و حیوان PDF XML
میثم خزائی 41-54
مفهوم‌شناسی «مادر» در باروری به روش مادر جانشین PDF XML
سعید نظری توکلی, میثم احمدی 55-69