اطلاعات برای نویسندگان

مجله فقه پزشکی دارای رتبه علمی پژوهشی از کميسيون نشريات علوم پزشکی کشور (http://journalportal.research.ac.ir/)، وابسته به مرکز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی بوده و به صورت شش ماهه منتشر می شود. این مجله، یک مجله‌ الکترونيکی است که به زبان فارسی به همراه چکيده انگليسی با دسترسی آزاد (open access) چاپ می شود.

با توجه به اینکه فقه پزشکی یک علم بین رشته ای است، دامنه آن شامل تمامی موضوعات اخلاقی مرتبط به حوزه های سلامت، پژوهش، پزشکی و گروه های آن از جمله فقه پزشکی را در برمی­گیرد. نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نام­برده را براي بررسي و چاپ در مجله «فصلنامه فقه پزشکی» ارسال نمايند.

نويسندگان محترم می توانند مقالات خود را از طريق آدرس اختصاصی مجله http://journals.sbmu.ac.ir/mf  ارسال نمايند. مقالاتی که با چارچوب موضوع مجله مرتبط نباشند، قابل چاپ نخواهند بود. تمامی نويسندگان مقاله، مسوول تمامی مراحل تحقیق و نتایج که بیان کرده اند، می­باشند.

انواع مقالات ارسالی :

مقاله پژوهشی (original article) : در این نوع مقاله نتايج يک تحقيق ارائه می گردد. (4000-3500 کلمه، بدون چکیده، جداول و منابع )

  مقاله مروری (review article) : برای ارائه آخرين يافته ها درباره يک موضوع خاص مطرح می شود. (حداکثر5000 کلمه، بدون چکیده، جداول و منابع ). این نوع مقالات مرور مقالات و بررسی های نظری را دربر می گیرد.

  گزارش موردی (case report) : برای معرفی مورد يا مواردی که به ندرت مشاهده می شوند، مد نظر قرار دارد. (2500-1000 کلمه، بدون چکیده، جداول و منابع)

اصول راهنما:

1-       آيين نگارش زبان فارسی رعايت شده و از به‌کار بردن کلمات خارجی و تخصصی تا حد امکان خودداری گردد.

2-       ثبت مقاله فقط از طریق سایت نشریه قابل پذیرش است.

3-       مقاله به‌طور هم‌زمان برای ساير مجلات ارسال نگردیده و در ساير مجلات (حتی به زبان انگليسی و غيره) به چاپ نرسيده باشد. به این منظور نیاز است تمام نویسندگان مقاله، فرم تعهدی که در این زمینه در  نامه همراه مقاله (Cover Letter ) تنظیم شده ا ست را امضاء نموده و در  قسمت مربوطه سایت بار گذاری نمایند.

4-       برای تایپ حروف فارسی از قلم ب نازنین 14 (چکیده فارسی از قلم ب نازنین 13) و برای حروف انگليسی از قلمTimes Roman   New -12 استفاده گردد.

5-       تمام واژه‌‌ها و اصطلاحات علمی انگلیسی که در مقاله به صورت اختصار درج می‌شوند، باید برای بار اول، در متن به صورت عبارت کامل ذکر گردیده و اختصار آن در داخل پرانتز آورده شود.

6-       شایان ذکر است، در صورتی که مقاله از نوع کارآزمایی بالینی است؛ کد ثبت مطالعه در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران (www.irct.ir) می­بایست درج گردد. با توجه به بخشنامه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور ، مجلات مجاز به انتشار مقالات کارآزمایی بالینی بدون کد ثبت نیستند. بدیهی است، مقالاتی که فاقد کد ثبت باشند در فرایند داوری قرار نمی­گیرند.

7-       در مقالات ارائه شده رعايت ملاحظات اخلاقی، ذکر اخذ رضايت نامه و محرمانگی اطلاعات ضروری است.

8-       در انجام پژوهش، راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش­های دارای آزمودنی انسانی و مقررات حاکم بر آن بایستی رعايت گردد(http://hbi.ir/Forms/Special.aspx).

9-       حق هيأت تحريريه مجله، در قبول يا رد مقاله، و يا اصلاح نوشتاری و ادبی محفوظ است. عقايد بيان شده و خط‌ مشی‌های اعمال شده توسط نویسندگان، الزاماً بيانگر عقايد و خط مشی‌های هيأت تحريريه نمی‌باشد.

10-    چاپ مقاله در مجله خارجی دیگر منوط به اجازه کتبی سردبیر است.

 

نحوه تنظیم مقالات:

 

صفحه اول (عنوانTitle page, ):

 عنوان مقاله باید مختصر، مفيد و جامع باشد (حتی‌المقدور بيش از 15 کلمه نباشد و از به کار بردن کلمات اختصار در عنوان پرهیز گردد(. نام و نام‌خانوادگی نويسندگان، رتبه علمی، و آدرس دقيق همه نويسندگان (به ترتیب به صورت: رتبه علمی، گروه/دپارتمان، دانشکده/مرکز تحقیقات، دانشگاه، شهر، کشور، و پست الکترونيک، به زبان فارسی و انگلیسی) ، و همچنین عبارت "نویسنده مسوول" در داخل پرانتز درج گردد. درج وابستگی نويسنده مسؤول با ذكر شماره تماس، نمابر و نشاني پست الكترونيك جهت تماس، به زبان فارسي در صفحه اول و ذيل چكيده انگليسي مقاله لازم است.

 

صفحه دوم و سوم شامل: خلاصه و کلمات کليدی فارسی و انگليسی می باشد.

 چکيده فارسی حداکثر 300-250  کلمه، در چهار پاراگراف، و به صورت ساختارمند شامل عناوين: زمينه و هدف، روش‌، یافته­ها، بحث و نتيجه‌گيری، و کلمات کليدی با استفاده از Mesh Terms(حداقل 3 و حداکثر 7 واژه) تنظيم شود.

چکيده انگليسی بايد منطبق با چکيده فارسی باشد و در مقالات پژوهشی دارای بخش‌های  Background and aim ، Methods، Findings، ,Conclusion  Keywords باشد و حداکثر  در 300-250  کلمه تنظیم گردد.

 

مقاله پژوهشی اصیل به ترتیب شامل بخش­های زير است:

 

زمینه : این بخش شامل موارد زیر است:

مشکل چیست، آنچه که تاکنون در این باره شناخته شده  است و دلایل اهمیت موضوع، سؤوالات بدون پاسخی که اين تحقيق به آن‌ پاسخ می‌گويد و شرح اين که چگونه نتايج اين تحقيق می‌تواند به رفع ابهامات کمک کند.  هدف و یا فرضیه پژوهش(متناسب با نوع پژوهش)؛

روش پژوهش:  به‌نحوی بايد نوشته شود که هر خواننده‌ بتواند با آن، تجربه نويسنده مقاله را تکرار کند، (نوع مطالعه، شرکت کنندگان و زمینه ای که پژوهش در آن اجرا شده است و چگونگی انجام آن)، و ملاحظات اخلاقی شامل بیان اطلاعات مربوط به فرایند اخلاقی تحقیق و توصیف جزئیات کافی درباره چگونگی رعایت جنبه های اخلاقی مطالعه،

 

یافته­ها : در این بخش خلاصه ای از یافته های کلیدی و یا نتایج مرتبط با اهداف پژوهش ارائه می­گردد. گزارش یافته های پژوهش به زبان گذشته صورت گرفته و از مقایسه و تفسیر یافته ها در این بخش خودداری گردد.

از جدول و نمودار با حداقل تعداد ممکن استـفاده شود.  عنوان جدول، بالای آن و در نمودار، زير آن قرار گيرد (با ذکر شماره). با توجه به محدوديت صفحات مجله، بديهی است از تکرار ارايه مطالبی که در متن آورده شده‌اند در جداول و بالعکس بايد پرهیز نمود، جداول و نمودارها فارسی باشند. عکس‌ها، نمودارها و جداول مربوط به مقاله به‌همراه توضيحات آن‌ بايستی جداگانه و در دنباله متن اصلی مقاله آورده شده و شماره‌گذاری گردد . کيفيت تصاوير ارسالی مطلوب باشد و با حجم  dpi 250 در قسمت مربوطه بار گذاری گردد.

 

بحث : در این بخش چگونگی ارتباط یافته های این مطالعه با یافته­های سایر پژوهش ها و نظریه های موجود بیان می­گردد؛

پاراگراف اول می بایست با پاسخ به سوال اصلی پژوهش شروع شده و مهمترین یافته مطالعه را بیان نماید.

سپس يافته‌های اصلی به‌دست آمده در 2-1 پاراگراف با نتایج سایر تحقیقات و مطالعات داخلی و خارجی مقایسه و بحث و تفسیر گردد. در پاراگرف بعدی،  موارد کاربرد عملی و قابليت تعميم‌پذيری نتايج، نقاط قوت و محدودیت های پژوهش، پیشنهاد یا توصیه برای تحقیقات آتی، و در مجموع ارايه آن‌چه که در نتیجه انجام اين تحقيق به علم اضافه شده است به­طور خلاصه شرح داده می شود.

 

نتیجه­گیری:  مقاله بايد با يک نتيجه گيری روشن و مختصر در ارتباط با سووال یا اهداف پژوهش، به طوری که از حد نتايج مطالعه فراتر نرود، خاتمه يابد.

تشکر و قدردانی:  در اين بخش نويسندگان می‌توانند از تامين‌ کنندگان نيازهای مالی و امکانات تحقیق و يا افراد ديگری که در انجام تحقيق کمک یا مشارکت نموده‌اند، تشکر و قدردانی نمايند.  در انتهای متن مقاله تحقيقی، می‌بايست نام موسسه‌ای که مطالعه در آن انجام شده و يا حمايت مالی نموده است، ذکر گردد. همچنین، هر یک از نويسندگان بايستی هر نوع منافع مادی و معنوی دخيل در ارائه مقاله و يا انجام پژوهش را قيد نمايند (تعارض منافع).

کد تاییدیه کمیته اخلاق دانشگاه یا سازمان مربوطه می­بایست ذکر گردد. در صورتی که مقاله منتج از پايان نامه دانشجويی است، مشخصات و شماره پايان نامه ذکر شود.

 

 مقالات مروری:

توجه به نکات ذیل ضروری است:

1-     اين مقالات برای ارايه آخرين يافته‌های علمی درباره يک موضوع خاص تنظیم شده باشد.

2-     هدف مطالعه یا سووالی که مقاله به آن پاسخ می­دهد، به­طور صریح در انتهای مقدمه بیان گردد.

3-     نويسنده در زمينه موضوع مقاله صاحب نظر و ترجیحا دارای مقاله باشد.

4-     نویسنده به مقالات منتشره خود استناد نماید.