اجرت کادر پزشكی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی

طاهر علیمحمدی, عبدالجبار زرگوش نسب

چکیده


142

بررسی صحت و بطلان بستن عقد اجاره بر درمان بیمار که اختلافی میان فقهای امامیه و اهل سنت است، گذشته از اهميتی که به لحاظ فقهی و حقوقی دارد، از نظر اجتماعی نيز به لحاظ درگیربودن افراد جامعه با آن، مهم و نيازمند بازنگری است. بعضی از فقها به دلیل وجوب درمان بیمار، و نیز مجهول دانستن منفعت و غرری بودن چنین عقدی قايل به بطلان، و برخی دیگر، با کافی دانستن تحقق مقدمات بهبودي در صحت عقد، و نیز غرری نبودن آن در صورت اطمینان پزشک به بهبودي مريض، قایل به صحت آن شده‌اند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، به دست آمده است که اجراي عقد اجاره بر طبابت صحيح و جايز است.

موضوع


پزشك، اجرت، بیمار، معالجه، جواز

تمام متن:

PDF (English)

537

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Figh of Medicine Journal , pISSN: 2008-8620, eISSN: 2476-4299

Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran