چگونه شرح حال معنوي بگیریم؟

nadere memaryan--- متخصص پزشکی اجتماعی، واحد مدیریت دانش بالینی سلامت معنوی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول),
hoda doost ali vand--- دانشجوي دكتراي روانشناسي باليني، انستيتو روانپزشكي تهران، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران.,
maryam mehrabi--- كارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعي، دفتر سلامت رواني اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت، تهران ، ايران.,
maryam rasouli--- دكتراي تخصصي پرستاري، استادیار گروه کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ، ايران.,
zeynab ghaem panah--- كارشناس ارشد روانشناسي عمومي،دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.

چکیده


117

مقدمه: در سال های اخیر رشد فزاینده‏ای در توجه به بعد معنوی ماهيت انسان در جهت مراقبت بهداشتي بهتر صورت گرفته است. يكي از راه‏هاي پرداختن به اين موضوع، اخذ شرح‏حال معنوي بيماران در مراكز مراقبت بهداشتي است. شرح‏حال معنوي، مجموعه‏اي از سؤالات است كه مي‏تواند باورها و تجارب معنوي بيمار را با يك مصاحبه ساده كاوش نمايد. مطالعه حاضر به دنبال ايجاد مدلی براي اخذ شرح‏حال معنوي بوده است.

روش: مطالعه حاضر بر مبناي يك رويكرد كيفي بود. در ابتدا، هيأتي از كارشناسان شكل گرفت. پس از مرور منابع مرتبط بسيار، خلاصه‏سازي نتايج و رسيدن به اجماع از سوي كارشناسان فلسفه، سلامت عمومي و علوم اجتماعي و آموزشي، مفهومي کاربردی از معنويت پايه‏ريزي شد. سپس يك پرسشنامه دوقسمتي طراحي شد. اين فرآيند با استفاده از چهار ابزار در دسترس منتخب، پس از كسب نظرات كارشناسان به وسيله روش دلفي و به دست آوردن اجماع آنها اجرا شد.

يافته‏ها: 16 پرسش نهايي به دو بخش تقسيم شدند. اولين بخش سؤالات در ارتباط با باورها، اخلاق، ارزش‏ها، رفتارها و تجارب معنويت بود. درمانگر مي‏تواند از اين سؤالات براي بيرون كشيدن اطلاعات معنوي مورد نياز به شيوه‏اي دقيق و دوستانه، براي تمامي بيماران در هر موقعيتي استفاده كند. دومين بخش سؤالات بر مبناي نيازهاي معنوي بيماران بستری، شكل گرفته است.

نتيجه‏گيري: اميد است كه همراه با برقراري رابطه صميمي‏تر بين بيمار و درمانگر با استفاده از چنین ابزاری، در راستای بهبود و تسریع فرآیند درمان بیماران گام برداریم.

موضوع


معنويت، ابزار، پرسشنامه، شرح حال معنوي، بيمار، مصاحبه

تمام متن:

PDF (English)

228

PDF (English)

65

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Figh of Medicine Journal , pISSN: 2008-8620, eISSN: 2476-4299

Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran