تحليل مسؤولیت پزشک در قبال خسارات غیر عمدی در پرتو قاعده احسان

حسین علی سعدی

چکیده


198

مسؤولیت پزشک در برابر خسارت‌هاي پديد آمده به لحاظ فقهي بسيار مهم و حياتي است که از يک سو به حقوق بيماران و از سوي ديگر به مخاطره انداختن حرفه پزشکي مربوط مي‌شود. در قانون مجازات اسلامي مواد 319 و 322 به مسؤولیت محض (تعهد به نتيجه) پزشک اشاره و تنها راه را اخذ برائت از مريض يا ولي او مي‌داند. مسأله مسؤولیت پزشک در پرتو قاعده احسان که نفي هر گونه ضماني از محسن دارد، به جدّ در اين حوزه راهگشا خواهد بود. در اين نوشتار ضمن تحليل مباني و قلمرو قاعده احسان به مؤلفه‌هاي تحقق موضوع آن پرداخته و اين فرضيه به اثبات رسيده است که حرفه پزشکي آن گاه مي‌تواند مشمول اين قاعده قرار گيرد که تبرعي باشد و اخذ اجرت با احسان سازگار نخواهد بود لذا قاعده احسان نسبت به حرفه پزشکي در صورتي که اجرت دريافت نمايد شمول نخواهد داشت و البته شمول قاعده نسبت به مسؤولیت کيفري مسأله ديگري است که بايد جداگانه مورد بررسي قرار گيرد.


موضوع


قاعده احسان، مسؤولیت پزشک، خسارت، اخذ اجرت

تمام متن:

PDF (English)

90

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Figh of Medicine Journal , pISSN: 2008-8620, eISSN: 2476-4299

Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran