تبیین فقهی استفاده از سلول‌های بنیادی بند ناف و آثار وضعی آن

سیده‌فاطمه طباطبائی, بتول شاهرخی شاهرخ‌آبادی

چکیده


32

زمینه و هدف: با پیشرفت علم پزشکی، استفاده از سلول‌های بنیادی موجود در خون بند ناف، جهت درمان بسیاری از بیماری‌ها و نیاز تشکیل بانک‌های فریز سلول‌های بنیادی برای نگهداری از آن‌ها به منظور به کارگیری در درمان، به مسأله مبتلی‌به جامعه امروز تبدیل شده است. پیرامون حکم تکلیفی به کارگیری آن و احکام وضعی مالکیت و توارث که از جهت تقبل و تحمیل هزینه بانک‌های فریز سلول از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است، خلأ پژوهشی به چشم می‌خورد.

مواد و روش‌ها: بنابراین در این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی سعی شده است تا کارکرد سلول‌های بنیادی در درمان‌های پزشکی تبیین‌شده و سپس حکم تکلیفی استعمال و به کارگیری سلول‌های بنیادی در درمان انسان و حکم مالکیت و توارث آن، استخراخ گردد. در این راستا نیز دیدگاه‌های فقهای معاصر به همراه ادله رأی راجح جمع‌آوری شده است.

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل، گویای این است که در جواز حکم تکلیفی استعمال بند ناف مخالفی یافت نشده است و پیرامون حکم مالکیت و ارث، دیدگاه‌های متفاوتی موجود است که با توجه به ادله، حکم جواز به کارگیری آن و قول مالکیت فرزند و ارث به ورثه فرزند، از اتقان بیشتری برخوردار می‌باشد.


کلید واژه‌ها


سلول‌؛ بند ناف؛ حکم وضعی

تمام متن:

PDF

17

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Figh of Medicine Journal , pISSN: 2008-8620, eISSN: 2476-4299

Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran