حکم تکلیفی کرایونیک بیمار لاعلاج از منظر فقه شیعه

سیده‌ فاطمه طباطبائی‌, عبدالرضا محمد حسین‌زاده, سمیه مولوی‌فر

چکیده


1571

از آنجا که قوانین حاکم بر جامعه اسلامی برگرفته از تعالیم الهی است، باید برای مسائل نوپدید، حکم شارع مقدس استنباط شود. یکی از مسائل در حال شکل‌گیری در حوزه علم فیزیک و مرتبط با علم پزشکی، کرایونیک است که یک نوع محافظت از انسان محسوب می‌شود. در کرایونیک با قراردادن بدن در دمای منفی 196 درجه پروتئین‌ها و سلول‌ها حفظ شده و از فساد بدن جلوگیری می‌شود تا در آینده با پیشرفت علم پزشکی بتوان دوباره حیات را به این افراد بازگرداند. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی تلاش می‌کند حکم تکلیفی کرایونیک بیمار لاعلاج مسلمان از منظر فقه شیعه تبیین گردد. یافته‌ها گویای آن است که دو دیدگاه پیرامون حکم کرایونیک موجود است، قائلین به عدم جواز کرایونیک انسان بیمار لاعلاج به آیه «قتل نفس»، «القای به تهلکه»، روایاتی در این زمینه و عدم جواز اضرار به نفس استدلال نمودند. قائلین به جواز کرایونیک نیز به آیات من احیا الناس، روایاتی در این زمینه و حکم عقل، تمسک جسته‌اند که با توجه به ادله، قول به جواز کرایونیک بیمار لاعلاج از قوت بیشتری برخوردار است.


موضوع


کرایونیک؛ بیمار لاعلاج؛ فقه شیعه؛ حکم تکلیفی

تمام متن:

PDF

31

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Figh of Medicine Journal , pISSN: 2008-8620, eISSN: 2476-4299

Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran