جایگاه حدیث رفع در پیشگیری از وسواس‌های فکری و رفتاری

امیر حمزه سالارزایی, فرشته ابراهیم‌آبادی

چکیده


646

وسواس فکری ـ عملی یکی از بیماری‌های روحی بشر است که در عصر ارتباطات و اطلاعات (I.C.T) بیشتر افراد را درگیر می‌کند و آحاد مردم خواسته یا ناخواسته، کم یا بیش دچار طوفان‌های فکری می‌گردند. ضروری است که از راه‌های گوناگون آن هم به طور سازنده، از اختلال فوق پیشگیری کرد. مددجستن از آموزه‌های وحیانی برای جلوگیری از وقوع بیماری فوق چاره‌ساز خواهد بود، این مقاله بنا دارد، از ظرفیت حدیث مشهور نبوی «رفع عن امتی» برای این منظور بهره گیرد که چگونه می‌توان عموم مردم به ویژه متدینان را از افتادن به مهلکه وسواس فکری ـ عملی بازداشت. یافته پژوهش این شد که به کارگیری و تقید به فقرات نه‌گانه حدیث رفع به ویژه فقره آخر آنچنان تضمینی برای رفع آزار روحی انسان می‌دهد که به مانند یک مقاوم‌گر بسیار پیشرفته، خلجان‌های فکری آزاردهنده و شرم‌آور وجدانی را پیش از وسواسی‌شدن، از بین می‌برد.


موضوع


حدیث؛ حدیث رفع؛ وسواس؛ وسواس فکری؛ وسواس رفتاری

تمام متن:

PDF

16

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Figh of Medicine Journal , pISSN: 2008-8620, eISSN: 2476-4299

Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran