سیاست دبیری

فوکوس و حیطه

مجله فقه پزشكي، از يك سو شامل مطالعاتي ميان رشته اي می باشد كه براي دست يابي به نتايجي واقعي و مفيد، نيازمند بهره گيري از دانش هاي مختلفي همچون فقه، حقوق، اخلاق و پزشكي اند. از ديگر سو، حاوی مطالعاتي تطبيقي هستند، چرا كه عنوان فقه ناظر به دانشي است كه گستره آن دست كم دربرگيرنده چهار دستگاه فقهي در ميان اهل سنت (فقه حنفي، فقه حنبلي، فقه مالكي، فقه شافعي) و يك دستگاه فقهي در ميان شيعيان (فقه اماميه) است.

نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نام­برده را براي بررسي و چاپ در مجله «فقه پزشکی» ارسال نمايند.

نويسندگان محترم می توانند مقالات خود را از طريق آدرس اختصاصی مجله http://journals.sbmu.ac.ir/mf  ارسال نمايند. مقالاتی که با چارچوب موضوع مجله مرتبط نباشند، قابل چاپ نخواهند بود. تمامی نويسندگان مقاله، مسوول تمامی مراحل تحقیق و نتایج که بیان کرده اند، می­باشند.

انواع مقالات ارسالی :

مقاله پژوهشی (original article) : در این نوع مقاله نتايج يک تحقيق ارائه می گردد. (4000-3500 کلمه، بدون چکیده، جداول و منابع )

  مقاله مروری (review article) : برای ارائه آخرين يافته ها درباره يک موضوع خاص مطرح می شود. (حداکثر5000 کلمه، بدون چکیده، جداول و منابع ). این نوع مقالات مرور مقالات و بررسی های نظری را دربر می گیرد.

  گزارش موردی (case report) : برای معرفی مورد يا مواردی که به ندرت مشاهده می شوند، مد نظر قرار دارد. (2500-1000 کلمه، بدون چکیده، جداول و منابع)

 

سیاست انواع مقالات

Cover Page+ Table of Contents

بدون چک ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده بدون چک کارشناسی شده

Editorial

بدون چک ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده بدون چک کارشناسی شده

Research Article

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

Review Article

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده
 

روند کارشناسی

تمامی مقالات دریافتی توسط 2-3 نفر داور همطراز مرور و داوری می­گردد. نويسنده محترم مسوول باید پس از دريافت نظرات داوران، موارد اصلاحی را در فايل مقاله داوری شده، زیر خط دار نموده و نيز يک نامه همراه، در پاسخ به تک تک نظرات داوران تهيه نموده و تا 2 هفته بعد به دبیرخانه مجله ارسال نمايد. بديهی است در غير اين­صورت مقاله مورد بازبينی قرار نخواهد گرفت و از فرایند داوری حذف خواهد شد.

به منظور رفع هر گونه ايرادی قبل از چاپ و انتشار، يک نسخه از مقاله نهايی(galley proof) به نويسنده مسوول ارسال می شود. اشکالات مقاله بايستی طی مدت 48 ساعت به دفتر مجله اعلام گردد.

 

 

سیاست دسترسی آزاد

مجله فقه پزشکی دارای رتبه علمی پژوهشی از کميسيون نشريات علوم پزشکی کشور (http://journalportal.research.ac.ir/)، وابسته به مرکز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی بوده و به صورت شش ماهه منتشر می شود. این مجله، یک مجله‌ الکترونيکی است که به زبان فارسی به همراه چکيده انگليسی با دسترسی آزاد (open access) چاپ می شود.

 

فرم تعهدنامه