سیاست دبیری

فوکوس و حیطه

مجله فقه پزشكي، از يك سو شامل مطالعاتي ميان رشته اي می باشد كه براي دست يابي به نتايجي واقعي و مفيد، نيازمند بهره گيري از دانش هاي مختلفي همچون فقه، حقوق، اخلاق و پزشكي اند. از ديگر سو، حاوی مطالعاتي تطبيقي هستند، چرا كه عنوان فقه ناظر به دانشي است كه گستره آن دست كم دربرگيرنده چهار دستگاه فقهي در ميان اهل سنت (فقه حنفي، فقه حنبلي، فقه مالكي، فقه شافعي) و يك دستگاه فقهي در ميان شيعيان (فقه اماميه) است.

نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نام­برده را براي بررسي و چاپ در مجله «فقه پزشکی» ارسال نمايند.

نويسندگان محترم می توانند مقالات خود را از طريق آدرس اختصاصی مجله http://journals.sbmu.ac.ir/mf  ارسال نمايند. مقالاتی که با چارچوب موضوع مجله مرتبط نباشند، قابل چاپ نخواهند بود. تمامی نويسندگان مقاله، مسوول تمامی مراحل تحقیق و نتایج که بیان کرده اند، می­باشند.

انواع مقالات ارسالی :

مقاله پژوهشی (original article) : در این نوع مقاله نتايج يک تحقيق ارائه می گردد. (4000-3500 کلمه، بدون چکیده، جداول و منابع )

  مقاله مروری (review article) : برای ارائه آخرين يافته ها درباره يک موضوع خاص مطرح می شود. (حداکثر5000 کلمه، بدون چکیده، جداول و منابع ). این نوع مقالات مرور مقالات و بررسی های نظری را دربر می گیرد.

  گزارش موردی (case report) : برای معرفی مورد يا مواردی که به ندرت مشاهده می شوند، مد نظر قرار دارد. (2500-1000 کلمه، بدون چکیده، جداول و منابع)

 

سیاست انواع مقالات

Cover Page+ Table of Contents

بدون چک ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده بدون چک داوری شده

Editorial

بدون چک ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده بدون چک داوری شده

Research Article

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده داوری شده

Review Article

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده داوری شده
 

روند داوری

تمامی مقالات دریافتی توسط 2-3 نفر داور همطراز مرور و داوری می­گردد. نويسنده محترم مسوول باید پس از دريافت نظرات داوران، موارد اصلاحی را در فايل مقاله داوری شده، زیر خط دار نموده و نيز يک نامه همراه، در پاسخ به تک تک نظرات داوران تهيه نموده و تا 2 هفته بعد به دبیرخانه مجله ارسال نمايد. بديهی است در غير اين­صورت مقاله مورد بازبينی قرار نخواهد گرفت و از فرایند داوری حذف خواهد شد.

به منظور رفع هر گونه ايرادی قبل از چاپ و انتشار، يک نسخه از مقاله نهايی(galley proof) به نويسنده مسوول ارسال می شود. اشکالات مقاله بايستی طی مدت 48 ساعت به دفتر مجله اعلام گردد.

 

 

سیاست دسترسی آزاد

مجله فقه پزشکی دارای رتبه علمی پژوهشی از کميسيون نشريات علوم پزشکی کشور (http://journalportal.research.ac.ir/)، وابسته به مرکز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی بوده و به صورت شش ماهه منتشر می شود. این مجله، یک مجله‌ الکترونيکی است که به زبان فارسی به همراه چکيده انگليسی با دسترسی آزاد (open access) چاپ می شود.

 

فرم تعهدنامه

 

درباره مجله

فصلنامه فقه پزشکی

علمی  پژوهشی

صاحب امتیاز:

گروه فقه پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

مدیر مسؤول:

دکتر سیدمصطفی محقق داماد

سردبیر:

دکتر سعید نظری توکلی

دبیر علمی:

دکتر محمود عباسی

دبیر اجرایی:

افسانه قنبری

 

هیأت تحریریه:

دکتر علیرضا زالی؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آیت الله محمد امامی کاشانی؛ دانشگاه مطهری

آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد؛ فرهنگستان علوم

حجتالاسلام والمسلمین دکتر عبدالعلی توجهی؛ دانشگاه شاهد

حجتالاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا رضانیامعلم؛ پژوهشگاه رویان

دکتر ابراهیم موسی؛ دانشگاه ویرجینیا، دکتر علیرضا فیض؛ دانشگاه تهران

دکتر لادن عباسیان؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر جلیل قنواتی؛ دانشگاه تهران(پردیس قم)

پروفسور عبدالعزیز ساشادینا؛ دانشگاه ویرجینیا، دکتر ایرج فاضل؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکترمحمود عباسی؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر باقر لاریجانی؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکترمرضیه وحید دستجردی؛دانشگاه علوم پزشکی تهران،دکتر مهرزاد کیانی؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر محمدتقی رفیعی؛ دانشگاه تهران )پردیس قم(، دکتر مصطفی الموسوی؛ دانشگاه کویت

دکتر ابوالفضل محسن؛ دانشگاه ویرجینیا، دکتر سید حسین صفایی؛ دانشگاه تهران

دکتر محمد روشن؛ دانشگاه شهید بهشتی، آیت الله سید محمد بجنوردی؛ دانشگاه تربیت معلم

حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد ابوالقاسمی؛ سازمان سمت

دکتر علی اصغر یزدانی؛ مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

حجتالاسلام والمسلمین دکتر سید طه مرقاتی؛ دانشگاه تهران

دکتر سیدعباس سادات حسینی؛ دانشگاه شهید صدوقی یزد

دکتر علیاکبر ولایتی؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر سعید نظری توکلی؛ دانشگاه تهران

پایگاههای اطلاعاتی که این فصلنامه در آن نمایه می شود:

www.indexcopernicus.com

www.ISC.gov.ir

www.SID.ir

Index Medicus for the WHO Eastern Mediterranean Region

شماره ثبت: 325/124

شماره شاپا : 8620-2008       تاریخ : 28/01/86

 

نشانی: خیابان ولیعصر، روبروی توانیر، بن بست شمس، پلاک 8

مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

تلفن: 88781036     دورنگار: 88778519

www.elm.sbmu.ac.ir

Email: feghh@sbmu.ac.ir

Journals.sbmu.ac.ir/mf

 

فصلنامه فقه پزشکی بر اساس نامه 236/100 مورخ 26/02/90 و مفاد یکصدو پنجمین جلسه کمیسیون نشریا ت علوم پزشکی کشور مورخ 03/02/90 دارای درجه علمی _ پژوهشی است.

بر اساس نهمین جلسه شورای راهبری ISC  مورخ 19 بهمن ماه 1392 ، فصلنامه علمی _ پژوهشی فقه پزشکی دارای ضریب تاثیر(IF) می باشد و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شود .