هیات تحریریه

 

مدیر مسئول

پرفسور علیرضا زالی:  فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب، دانشیار، هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Email: dr.zali@sbmu.ac.ir

 

سردبیر

 

دکترمحمود عباسیدانشیار مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

Email: dr.abbasi@sbmu.ac.ir

 

معاون سردبیر و دبیر علمی

دکتر فریبا برهانی: دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

Email: faribaborhani@msn.com

   

مدیر اجرایی و ویراستار 

فروزان اکرمی: دانشجوی دکترای اخلاق زیستی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

Email: froozan_akrami@yahoo.com 

   

 

   

Prof. Abbas Abbaszadeh

Prof. Hasan Abolghasemi

Dr Roberto Andorno  

roberto.andorno@rwi.uzh.ch

 

Prof. Ruben Apressyan

apressyan@mail.ru

Prof. Fereidoun Azizi

Prof. Kamran Bagheri Lankarani

lankaran@sums.ac.ir

Dr Laura Bisaillon 

lbisaillon@utsc.utoronto.ca

Dr Fariba Borhani

faribaborhani@msn.com

Dr Debora Diniz

d.diniz@anis.org.br

Prof. Iraj Fazel

Dr Mustafa Al-Mousawi

drmosawi@yahoo.com

Prof. Aliasghar Peyvandi

 

Prof. Abdulaziz Sachedina

asachedi@gmu.edu


Prof. Ziaodin Tabei


Prof. Aliakbar Velayati

Dr Soudabeh Jolaei

Soudabeh.Jolaei@ubc.ca