دوره 8, شماره 29 (1393)

مجله اخلاق پزشکی

ISSUE XML

فهرست مطالب

سخن سردبیر

سخن سردبیر PDF XML
محمود عباسی 7-10

مقاله پژوهشی/ اصیل

چگونگی تعامل اساتید در محیط‌های آموزش بالینی از دید دانشجویان پزشکی PDF XML
مینا احمدیان 11-39
درک پرستاران از جوّ اخلاقی حاکم بر بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد PDF XML
فریبا برهانی, سیدحبیب الله حسینی, عباس عباس‌زاده, محمود عباسی, الهام فضل‌جو 41-65
عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به سزارین درزنان باردار PDF XML
افسانه توسلی, فریده کلاری, اشرف ظفری دیزجی 145-170
بررسی میزان رعایت حریم بیماران سالمند و میزان رضایتمندی آنان از رعایت حریم در بیمارستان‌های منتخب استان اصفهان PDF XML
محسن ادیب حاج باقری, سمیرا ذهتاب چی 97-120
بررسی میزان درماندگی اخلاقی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی ـ درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1392 PDF XML
عباس عباس‌زاده, فریبا برهانی, محمدجواد حسین‌آبادی فراهانی, عرفان قاسمی, نادره نادری‌روش 121-143
سنجش میزان آگاهی پرستاران پیرامون نحوه انتقال خبر ناگوار به بیماران و همراهان آن‌ها PDF XML
مریم روانی‌پور, سحر غلامی, فائزه جهانپور, مریم هاشمی, سمیه حسینی 171-191

مقاله مروری

تخصیص منابع مالی نظام مراقبت سلامت: دیدگاه اخلاقی PDF XML
احسان شمسی کوشکی, مینو علی‌پوری سخا, حکیمه مصطفوی 67-95