دوره 11, شماره 39 (1396)

مجله اخلاق پزشکی

ISSUE XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی/ اصیل

ارزیابی کرامت انسانی در زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی‌درمانی PDF XML
سمیه شاه‌حسینی, فریبا برهانی, فروزان آتش‌زاده شوریده, امیر کاوسی 7-17
تأثیر مداخله آموزشی بر رعایت موازین اخلاق پزشكی در جلسات گزارش صبحگاهی PDF XML
جواد خواجه مظفری, محمدباقر سهرابی, ربابه زروج حسینی, پونه ذوالفقاری, فاطمه نجفی, الهه یحیائی 19-25
تحلیل یک مورد کودک‌آزاری با رویکرد اخلاقی PDF XML
ملیحه کدیور, مرجان مردانی‌حموله, منصوره مدنی 27-35
تعهد سازمانی و ابعاد آن در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهرستان اراک PDF XML
محبوبه خسروانی, محمد خسروانی, فاطمه رفیعی, محدثه محسن‌پور 37-44
نقش باورهای اخلاقی و نوع‌دوستی در تبیین نگرش به اهدای عضو با میانجی‌گری عمل به باورهای دینی PDF XML
لطفعلی خانی, سیدعلی هاشمیان‌فر, مظفر غفاری, رضا اسماعیلی 45-53
بررسی عوامل مستعدکننده خشونت شغلی علیه کارکنان درمانی شاغل در اورژانس بیمارستان‌های آموزشی شهر اراک PDF XML
مهدی هرورانی, پوران وروانی فراهانی, سیدآرش یزدانبخش, عبدالقادر پاک‌نیت, هاجر صادقی, معصومه نوروزی, محمد گلی طالب 55-61

مقاله مروری

ملاحظات اخلاقی در پژوهش‌های کیفی با مشارکت کودکان PDF XML
سیده‌سولماز موسوی, پرخیده حسنی 63-73
ابعاد مختلف سقط جنین و سیاست‌های مرتبط با آن در جهان PDF XML
آزیتا فتح‌نژاد کاظمی, نسیبه شریفی, سمیه خزائیان, علی رمضان‌خانی 75-89