دوره 11, شماره 42 (1396)

مجله اخلاق پزشکی

ISSUE XML

فهرست مطالب

مسائل اخلاقی مرتبط با روش‌های جمع‌آوری داده در پژوهش‌های تروما PDF XML
علیرضا رزاقی, لیلا افشار 7-10

مقاله پژوهشی/ اصیل

نقش اجرای راهنمای بالینی پذیرش بیماران بخش مراقبت ویژه بر رعایت حقوق بیمار و بیمارستان PDF XML
افشین محمد علیزاده, مریم ابوالقاضی, مونا محمدنیا 11-21
ارتباط هوش معنوی و دیسترس اخلاقی در دانشجویان اتاق عمل PDF XML
صدیقه حنانی, نسرین کمالی, فردین امیری, آغافاطمه حسینی 23-33
تمایز دانشجویان با هوش اخلاقی بالا و پایین بر اساس هوش اجتماعی و رفتارهای پرخطر PDF XML
آرش شهبازیان خونیق, امید حسنی 35-46
مقایسه وضعیت رعایت شأن بیماران بستری در بیمارستان‌های شهر اصفهان PDF XML
زهرا راعی دهقی, حیدرعلی عابدی, محسن شهریاری 47-58
ارتباط تنیدگی اخلاقی و قاطعیت در کارکنان پرستاری PDF XML
مرجان مردانی حموله, معصومه ایرانشاهی, نعیمه سیدفاطمی, حمید حقانی 59-68
همبستگی درماندگی اخلاقی و دیدگاه پرستاران نسبت به رعایت حقوق بیماران در شرق ایران PDF XML
سمیه محمدی, فریبا برهانی, مصطفی روشن‌زاده 69-78
پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان علوم پزشکی بر اساس قدردانی و معنا در زندگی PDF XML
مجید صدوقی, فاطمه حسامپور 79-89