حقوق حیوانات و تحقیقات زیست‌پزشکی

عبد الحسن کاظمی--- دكتري تخصصي بيولوژي مولكولي و فلوشیپ اخلاق زیست ـ پزشکی، دانشيار و رئیس مركز تحقيقات فلسفه و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. (نویسنده مسؤول),
ناصر رزم آرایی--- دانشجوی PHD فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.,
بهرام صمدی راد--- استادیار سازمان پزشکی قانونی.

چکیده


384

امروزه بخش عظيمي از تحقيقات علوم زيستي بر روي موجودات زنده به ویژه حيوانات انجام مي‌پذيرد. بيشتر اين آزمايش‌های علمي با درد براي حيوانات همراه است و تقريباً تمامي این آزمايش‌ها موجب مرگ زودرس همراه با درد برای حیوانات و در نتیجه موجب بروز واکنش‌هایی درسراسر دنيا در دفاع از حقوق حیوانات و محافظت از گونه‌هاى حیوانات در حال انقراض مي‌شود.

دولت‌ها و نهادهای مردمي علاقه‌مند به حمایت از حیوانات، گاهی جلساتی در اين خصوص برگزار می‌كنند، ولي اميد زیادی برای رعایت این موضوع در سطح جهانی وجود ندارد؛ زيرا در جهانی كه حقوق اوليه انسان‌ها ناديده گرفته می‌شود؛ اميدواری به رعايت حقوق حيوانات چندان مناسبتی ندارد، ولی این بدان معنا نیست که باید بی‌توجه بود؛ زیرا با اصلاح واجرای قوانين موجود يا وضع قوانين جديد و نظارت، کنترل و اجرای صحیح آن‌ها و گسترش این فرهنگ در بین محققان و دانشمندانی که با حیوانات سروکار دارند؛ می‌توان تا حد زیادی آزمایش‌های علمی بر روی حیوانات را مدیریت کرد تا حیوانات تحت آزمایش، با حداقل درد در این آزمایش‌ها وارد شوند و در صورت لزوم در این مورد قوانین جامع جدیدی وضع شود.

در اين مقاله قوانين و مقررات موجود در باب حقوق حيوانات بررسي و راهكارهايي براي حسن اجراي اين قوانين و همچنين نظارت و كنترل بيشتر بر آن‌ها پیشنهاد می‌شود تا در جهت توجه بيشتر به حقوق حیوانات آزمايشگاهی و كاهش زجر و آلام آن‌ها در مسير پيشرفت علوم و فناوري‌ها قدمی برداشته شود. هدف اصلي اين مقاله لزوم رعايت مسایل اخلاقی برای پژوهش و آزمایش بر روی حیوانات در چارچوب مقررات اسلامي و قوانين پذیرفته‌شده بین‌المللی است.


موضوع


حقوق حيوانات؛ آزمايش و تحقیق؛ کدهای اخلاقی

تمام متن:

PDF (English)

100

مراجع


مقيمي‌حاجی، ابوالقاسم ـ (1385ش.)، حقوق حيوانات در اسلام، پژوهشكده باقرالعلوم (ع)، انتشارات نورالسجاد

نورمحمدي، شيما ـ (1384 ش.)، گستره حقوق حیوانات در اسلام و غرب (قسمت اول و دوم)، فصلنامه فقه و حقوق اسلامي (نشريه مرکز تحقيقات واحد خواهران دانشگاه امام صادق ع).

عباسی، محمود ـ (1383 ش.)، حقوق پزشکی. انتشارات حقوقی، تهران

مبشر، مینا؛ آرامش، کیارش؛ آل داود، سید جاوید؛ اشرف کنجوی، نرگس اشرف؛ دیوسالار، کورس؛ لاریجانی، باقر ـ (1387 ش.)، راهکارهای عملی اجرای دستورالعمل اخلاقی استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش کشور، مجله دیابت و لپید ایران 1388 ش.، (8) 2

نجم‌آبادی، محمود؛ ولایتی، علی‌‌اکبر ـ (1369 ش.)، سوگندنامه پزشکی، مجموعه مقالات صاحب نظران در اخلاق پزشکی، تهران، واحد چاپ معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کاظمی، عبدالحسن ـ (1390 ش.)، چالش‌های اخلاقی، فقهی و حقوقی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، پایان‌نامه فلوشیپ اخلاق زیست پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نوری دلوئی، محمدرضا؛ نیک‌پور، پروانه ـ (1381 ش.)، حیوانات ترانس ژنیک، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 60,6,218

كرمي، محمد؛ تقي‌زاده، حامد، رفتار با حيوان آزمايشگاهي از منظر قرآن، مجله اخلاق و تاريخ پزشكي بهمن 1389 ش.، 4(1)

نبويان، سيدمحمود؛ صاحبان حق، معرفت فلسفي بهار 3 )7). 1389 ش.، (پياپي 27)

مبشر، مينا؛ ابوالقاسم‌زاده، نازآفرين؛ بطحايي، فتانه‌سادات؛ آرامش، كيارش؛ اردشيرلاريجاني، محمدباقر، آگاهي، نگرش و عملکرد نسبت به رعايت اصول اخلاقي در پژوهش بر روي حيوانات آزمايشگاهي، اخلاق در علوم و فناوري، بهار و تابستان 1386 ش.، 2 (2-1)

مبشر، مينا؛ موسوي، فاطمه؛ نخعي، نوذر؛ شيباني، وحيد، بررسي رعايت اصول اخلاق در پژوهش بر حيوانات آزمايشگاهي به روش كيفي. اخلاق در علوم و فناوري. زمستان 1385 ش.، 1(1)؛ ويژه نامه اخلاق پزشکي

XXXIXth World Congress of the History of Veterinary Medicine, Antalya-TR, 20-23 September 2010. Some Preliminary Notes for Ethical Conduct of Animal Experimentation

http://www.biyoetik.org.tr/makaleler/Ulman%20et%20al.%20Animal%20Experimentation.pdf

Australia’s ethical framework for animals used in research and teaching. Margaret Rose and Elizabeth Grant. 2011.

http://www.daff.gov.au/animal-plant-health/welfare/aaws/aaws_international_animal_welfare_conference/australias_ethical_framework_for_animals_used_in_research_and_teaching

Ale-Davoud SJ, Javadzade-bolouri A, Sadeghi H, Sabzghabie MAM, Latifi SM, Norouzian R. et al. (2006). Preparation of ethic codes for studies on laboratory animals. J Babol Univ Med Sci, 8(3): 55-64

Mobasher M, Aramesh K, Aldavoud SJ, Ashrafganjooei N, K Divsalar, Phillips CJC, Larijani B. (2008). Proposing a National Ethical Framework for Animal Research in Iran , Iranian J Publ Health. A supplementary issue on Bioethics 37, 1: 39-46

Gharebaghi1 R., Vaez Mahdavi2 MR., Ghasemi3 H, Dibaei A. Heidary F. (2007). Animal rights in Islam Proc. 6th World Congress on Alternatives & Animal Use in the Life Sciences,August 21-25, Tokyo, Japan.

Gilmore, A., (1985). The use of animals in research, CAN MED ASSOC G. 132, 1: 564-571

Federation of Animal Science Societies (FASS). 3rd edition Guide for the Care and Use of Agricultural Animals in Research and Teaching. 2010. http://www.fass.org/index.asp?autotry=true&ULnotkn=true

Rose M, Grant ,E. Animal Welfare Committee, National Health & Medical Research Council, Canberra Prince of Wales Clinical School, University of NSW, Sydney. 2011. http://www.mdpi.com/2076-2615/1/1/69/pdf

Smith JA, van den Broek FAR, Canto Martorell J, Hackbarth H, Ruksenas O, W Zeller. (2007). Principles and practice in ethical review of animal experiments across Europe: summary of the report of a FELASA working group on ethical evaluation of Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (2010) PREPUBLICATION DRAFT Committee for the Update of the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals Institute for Laboratory Animal Research Division on Earth and Life Studies THE NATIONAL ACADEMIES PRESS Washington, D.C., www.nap.edu

Animal experiments, Laboratory Animals Ltd. Laboratory Animals. 41: 143–160


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.