حقوق حیوانات و تحقیقات زیست‌پزشکی

A. Kazemi--- دكتري تخصصي بيولوژي مولكولي و فلوشیپ اخلاق زیست ـ پزشکی، دانشيار و رئیس مركز تحقيقات فلسفه و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. (نویسنده مسؤول),
N. Razmaraee--- دانشجوی PHD فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز,
B. Samadi Rad--- استادیار سازمان پزشکی قانونی

چکیده - View count=0


امروزه بخش عظيمي از تحقيقات علوم زيستي بر روي موجودات زنده به ویژه حيوانات انجام مي‌پذيرد. بيشتر اين آزمايش‌های علمي با درد براي حيوانات همراه است و تقريباً تمامي این آزمايش‌ها موجب مرگ زودرس همراه با درد برای حیوانات و در نتیجه موجب بروز واکنش‌هایی درسراسر دنيا در دفاع از حقوق حیوانات و محافظت از گونه‌هاى حیوانات در حال انقراض مي‌شود.

دولت‌ها و نهادهای مردمي علاقه‌مند به حمایت از حیوانات، گاهی جلساتی در اين خصوص برگزار می‌كنند، ولي اميد زیادی برای رعایت این موضوع در سطح جهانی وجود ندارد؛ زيرا در جهانی كه حقوق اوليه انسان‌ها ناديده گرفته می‌شود؛ اميدواری به رعايت حقوق حيوانات چندان مناسبتی ندارد، ولی این بدان معنا نیست که باید بی‌توجه بود؛ زیرا با اصلاح واجرای قوانين موجود يا وضع قوانين جديد و نظارت، کنترل و اجرای صحیح آن‌ها و گسترش این فرهنگ در بین محققان و دانشمندانی که با حیوانات سروکار دارند؛ می‌توان تا حد زیادی آزمایش‌های علمی بر روی حیوانات را مدیریت کرد تا حیوانات تحت آزمایش، با حداقل درد در این آزمایش‌ها وارد شوند و در صورت لزوم در این مورد قوانین جامع جدیدی وضع شود.

در اين مقاله قوانين و مقررات موجود در باب حقوق حيوانات بررسي و راهكارهايي براي حسن اجراي اين قوانين و همچنين نظارت و كنترل بيشتر بر آن‌ها پیشنهاد می‌شود تا در جهت توجه بيشتر به حقوق حیوانات آزمايشگاهی و كاهش زجر و آلام آن‌ها در مسير پيشرفت علوم و فناوري‌ها قدمی برداشته شود. هدف اصلي اين مقاله لزوم رعايت مسایل اخلاقی برای پژوهش و آزمایش بر روی حیوانات در چارچوب مقررات اسلامي و قوانين پذیرفته‌شده بین‌المللی است.


موضوع


حقوق حيوانات؛ آزمايش و تحقیق؛ کدهای اخلاقی

تمام متن:

PDF (English) - View Count=0

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.