همبستگی درماندگی اخلاقی و دیدگاه پرستاران نسبت به رعایت حقوق بیماران در شرق ایران

سمیه محمدی, فریبا برهانی, مصطفی روشن‌زاده

چکیده


96

زمینه و هدف: رعايت حقوق بيمار جزء مهم‌ترين مؤلفه‌هاي ارائه مراقبت اخلاقي و کرامت‌مدار بوده و پرستاران ممکن است در دفاع از حقوق بیمارشان در معرض درماندگی اخلاقی قرار گیرند. مطالعه حاضر با هدف تعیین همبستگی بین درماندگی اخلاقی و دیدگاه پرستاران نسبت به رعایت حقوق بیماران صورت گرفته است.

مواد و روش‌ها: مطالعه همبستگی حاضر روی 194 نفر از پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه، بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان جنوبی در سال 1395 که به صورت در دسترس انتخاب شدند، صورت گرفت. ابزار جمع‌آوری ‌کننده اطلاعات شامل پرسشنامه درماندگی اخلاقی Corly و پرسشنامه پژوهشگرساخته سنجش دیدگاه پرستاران نسبت به رعایت حقوق بیمار بود. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS 16 و با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و تحلیلی مورد تحلیل قرار گرفت.

ملاحظات اخلاقی: از کلیه شرکت‌کنندگان جهت شرکت در مطالعه رضایت کتبی اخذ و نسبت به بی‌نام‌بودن پرسشنامه‌ها و محرمانه‌بودن اطلاعات اطمینان خاطر داده شد.

یافته‌ها: بین تکرار درماندگی اخلاقی و دیدگاه پرستاران نسبت به رعایت حقوق بیمار ارتباط معکوس معنی‌دار وجود داشت (P=0/04 ، r=-0/5). میانگین نمره درماندگی اخلاقی در ابعاد شدت (0/7±3/97) و در ابعاد تکرار (0/68±3/60) بود. میانگین دیدگاه پرستاران نسبت به رعایت حقوق بیمار (0/8±4) گزارش شد. ارتباط بین درماندگی اخلاقی با تعداد سال‌های خدمت و سن در پرستاران معنی‌دار بود (0/05>P). بین نگرش پرستاران نسبت به رعایت حقوق بیماران با متغیرهای جنس و تعداد سال‌های خدمت نیز ارتباط معنی‌دار وجود داشت (0/05>P).

نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت درماندگی اخلاقی در پرستاران، مسؤولین بایستی ضمن حساسیت نسبت به دیدگاه پرستاران نسبت به رعایت حقوق بیمار، با استفاده از راه‌کارهایی دیدگاه پرستاران نسبت به رعایت حقوق بیماران را بهبود بخشند.


موضوع


درماندگی اخلاقی؛ حقوق بیمار؛ دیدگاه پرستاران؛ بخش مراقبت ویژه؛ شرق ایران

تمام متن:

PDF

61

مراجع


Akca SO, Akpinar YY, Habbani T. Knowledge and attitudes of nurses regarding patient rights: a Corum/ Turkey sample. Rev Assoc Med Bras 2015; 61(5): 452-547.

Parsapoor AR, Salari P, Larijani B. Implementation of patient’s rights charter: a report from ministry of health and medical education, Iran. Ir J Public Health 2013; 42(1): 9-12. [Persian]

Joolaee S, Nikbakht-Nasrabadi A, Parsa-Yekta Z, Tschudin V, Mansouri I. An Iranian perspective on patient’s rights. Nurs Ethics 2006; 13(5): 489-502.

Parsapoor AR, Salari P, Larijani B. Patient’s rights charter in Iran. Acta Med Iran 2014; 52(1):1-15. [Persian]

Schlairet MC, Kiser K, Norris S. Clinical ethics support services: an evolving model. Nurs Outlook 2012; 60(5): 309-315.

Pauly BM, Varcoe C, Storch J. Framing the issues: moral distress in health care. HEC Forum 2012; 24(1): 1-11.

Dodek MP, Wong H, Norena M, Ayas N, Reynolds CS, Sean P, et al. Moral distress in intensive care unit professionals is associated with profession, age, and years of experience. J Crit Care 2016; 31(1): 178-182.

Prentice T, Janvier A, Gillam L. Moral distress within neonatal and paediatric intensive care units: a systematic review. Arch Dis Child 2016; 101(8): 701-708.

Field D, Deeming J, Smith KL. Moral distress: an inevitable part of neonatal and paediatric intensive care? Arch Dis Child August 2016; 101(8): 686-687.

Epstein EG, Delgado S. Understanding and addressing moral distress. Online J Issues Nurs 2010; 15(3): 10-23.

Lazzarin M, Biondi A, Di Mauro S. Moral distress in nurses in oncology and hematology units. Nurs Ethics 2012; 19(2): 183-195.

Borhani F, Abbaszadeh A, Nakhaee N, Roshanzadeh M. The relationship between moral distress, professional stress, and intent to stay in the nursing profession. J Med Ethics Hist Med 2014; 7(4): 1-8.

Senderovitch H. The Ethical and Legal Dilemma in Terminating the Physician-Patient Relationship. Health Law Can 2016; 36(4): 168-173.

Musto L, Rodney PA, Vanderheide R. Moving toward interventions to address moral distress: navigating the reciprocity of structure and agency. Nurs Ethics 2015; 22(1): 91-102.

Karanikola MN, Albarran JW, Drigo E, Giannakopoulou M, Kalafata M, Mpouzika M, et al. Moral distress, autonomy and nurse-physician collaboration among intensive care unit nurses in Italy. J Nurse Manage 2014; 22(4): 474-484.

Papathanassoglou DE, Karanikola NK, Kalafati M, Giannakopoulou M, Lemonidou C, Albarran JW. Professional Autonomy, Collaboration with Physicians, and Moral Distress among European Intensive Care Nurses. Am J Crit Care 2012; 21(2): 41-52.

Burston AS, Tuckett AG. Moral distress in nursing: contributing factors, outcomes and interventions. Nurs Ethics 2013; 20(3): 312-324.

Barlem ELD, Lunardi VL, Tomaschewski JG, Lunardi GL, Lunardi Filho WD, Schwonke CR. Moral distress: challenges for an autonomous nursing professional practice. Rev Esc Enferm USP 2013; 47(2): 506-510.

Corley MC. Moral distress of critical care nurses. Am J Crit Care 1995; 4(4): 280-285.

Corley MC, Hamric AB. Information on shortened form of Corley’s moral distress scale. Unpublished manuscript, University of Virginia; 2007. Available at: http://docs.askives.com/what-is-units-of-distress-scale. html. Aaccessed in 2014.

Abassszadeh A, Nakhaei N, Borhani F, Roshanzadeh M. Moral distress in nurse’s clinical practical: A cross sectional study. J of Med Ethics 2012; 6(21): 113-130. [Persian]

Babamahmoodi F, Meftahi M, Khdemloo M, Hesamzadeh A. A Study of patient rights implementation from patients view points in the educational hospitals of Mazandaran University of Medical Sciences. J Med Ethics Hist Med 2011; 4(4): 37-44. [Persian]

Bry K, Bry M, Hentz E. Communication skills training enhances nurses' ability to respond with empathy to parents' emotions in a neonatal intensive care unit. Acta Paediatr 2015; 105(4): 397-406.

Hojjatoleslami S, Ghodsi Z. Respect the rights of patient in terms of hospitalized clients: a crosssectional survey in Iran. Procedia Soc Behav Sci 2012; 31: 464-467.

Zolfikar F, Ulusou MF. Are patients aware of their rights? A Turkish study. Journal Nursing Ethics 2001; 8(6): 487-798.

Hakan M, Ozgür Can I, Ergönen AT, Hilal A, Onder M, Meral D. Midwives and nurses awareness of patients’ rights. Midwifery 2009; 25(6): 756-765.

Cohen J, Ezer T. Human rights in patient care: A theoretical and practical framework. Health Hum Rights 2013; 15(2): 7-19.

McClendon H, Buckner EB. Distressing situations in the intensive care unit. Dimens Crit Care Nurs 2007; 26(5): 199-206.

Epstein EG, Delgado S. Understanding and addressing moral distress. Online J Issues Nurs 2010; 15(3): 10-23.

Nasiriani K, Farnia F, Nasiriani F. Study of respecting patients rights from nurse’s point of view employed in Yazd hospitals. IJFM 2007; 13(1): 33-37. [Persian]

Merakou K, Dalla-Vorgia P, Garanis-Papadatos T, Kourea-Kremastinou J. Satisfying patient Rights. A hospital patient survey. Nurs Ethics 2001; 8(6): 499-508.

Mammadov MG. Legal protection of the rights of patients in the Azerbaijan Republic. Abstracts Book of 2nd International Conference on Ethics Education. Balkan Med J 2014; 31(3): 193-200.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.