سلامت معنوی، بخشش و راهبردهای مقابله‌ای در بیماران مبتلا به سرطان‌های دستگاه گوارش

یوسف خیری, میکائیل صفا, فریده نصیری

چکیده


341

زمینه و هدف: مواجهه با سرطان موجب ایجاد بحران در ابعاد جسمی، روانی و معنوی می‌شود. سلامت معنوی ابعاد مختلف زندگی انسان را هماهنگ می‌کند و جهت سازگاری با بیماری لازم است. پژوهش حاضر با هدف بررسی سلامت معنوی، بخشش و راهبردهای مقابله‌ای در بیماران مبتلا به سرطان‌های دستگاه گوارش انجام گرفته است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی ـ مقطعی می‌باشد که در این مطالعه ۴۵ بیمار مبتلا به انواع مختلف سرطان‌های دستگاه گوارش مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی تبریز طی سال ۹۶ مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه از پرسشنامه‌های سلامت معنوی الیسون، پرسشنامه بخشش ری و پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای مذهبی پارگامنت و کوئینیگ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی، آزمون t مستقل و ضریب همبستگی اسپیرمن توسط نرم‌افزار SPSS 19 استفاده شد. rs=0/61

یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین بخشش و سلامت معنوی (rs=0/61 ،P>0/1)، بین بخشش با راهبردهای مقابله‌ای مذهبی (rs=0/73 ،P=0/31) و بین سلامت معنوی با راهبردهای مقابله‌ای مذهبی (rs=0/44 ،P=0/1) رابطه مثبت و معنی‌دار آماری وجود داشت.

ملاحظات اخلاقی: همه افراد مورد مطالعه از محتوای مطالعه آگاهی یافتند و اگر موافق شرکت در مطالعه بودند، فرم رضایت‌نامه کتبی برای تمامی آن‌ها تکمیل شد.

نتیجهگیری: نتایج مطالعه نشان داد بیشتر بیماران مبتلا به سرطان از سطح سلامت معنوی بالایی برخوردارند. احساسات مثبت زمینه را برای بروز بخشیدن ایجاد می‌کند. راهبردهای مقابله‌ای مذهبی منجر به تجارب هیجانی خوشایندی می‌گردد و عواطف مثبت نیز در افراد باعث احساس رضایت از زندگی و شکرگزاری و بخشش خواهد بود.


تمام متن:

PDF

139

مراجع


Marandi A, Azizi F. The position, based on the difficulties of defining and spiritual health of the population–Islam. J Medical Ethics. 2010;4(14):11-21.

Assarroudi A, Jalilvand M, Oudi D, Akaberi A. The relationship between spiritual well-being and life satisfaction in the nursing staff of Mashhad Hasheminezhad Hospital (2011). Modern Care Journal. 2012;9(2):156-62.

Omidvari S. Spiritual health; concepts and challenges. Specialty Quran Interdisciplinary Res. 2008;1:6-17.

Abbasi M AF, Shamsi A, Naseri M, Akbari M. The definition of the concepts and

operations of Spiritual Health: A methodological study. J Medical Ethics. 2012;6(20): 11-44.

Habibi A SM. Spiritual Well-being in Cancer Patients who Undergo

Chemotherapy. Iranian Journal health and care. 2011;13(3):16-20 Persian.

Jafari E, Dehshiri GR, Eskandari H, Najafi M, Heshmati R, Hoseinifar J. Spiritual well-being and mental health in university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2010;5:1477-81.

Mahbobi M, Etemadi M, Khorasani E, Ghiasi M. The relationship between spiritual health and social anxiety in chemical veterans. Journal Mil Med. 2012;14(3):186-91.

Folkman S. Stress, coping, and hope. Psycho‐oncology. 2010;19(9):901-8.

Ellison CG, Roalson LA, Guillory JM, Flannelly KJ, Marcum JP. Religious resources, spiritual struggles, and mental health in a nationwide sample of PCUSA clergy. Pastoral Psychology. 2010;59(3):287-304.

نعيمه س, محبوبه ر, اعظم گ, فاطمه ح. اثر دعا بر سلامت معنوي بيماران مبتلا به سرطان.

Ray B, Dollar CB, Thames KM. Observations of reintegrative shaming in a mental health court. International Journal of Law and Psychiatry. 2011;34(1):49-55.

Pargament KI, Koenig HG, Perez LM. The many methods of religious coping: Development and initial validation of the RCOPE. Journal of clinical psychology. 2000;56(4):519-43.

AGHAYANI CA, Talebian D, Tarkhourani H, SEDGHI JH, Azarmi S, FATHI AA. The relationship between prayers and religious orientation with mental health. 2008.

HOJATI H, Motlagh M, NOURI F, Sharifnia S, Mohammadnezhad E, HEYDARI B. Relationship frequently pray with spiritual health in patients treated with hemodialysis. 2010.

Zohour A, Tavakoli A. Religious attitudes of the students of kerman university of medical scienceo (2002). 2003.

Rezaei M, Seyedfatemi N, Hosseini F. Spiritual Well-being in Cancer Patients who Undergo Chemotherapy. Hayat. 2008;14.

Prince-Paul M. Relationships among communicative acts, social well-being, and spiritual well-being on the quality of life at the end of life in patients with cancer enrolled in hospice. Journal of Palliative Medicine. 2008;11(1):20-5.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.