مقایسه وضعیت رعایت شأن بیماران بستری در بیمارستان‌های شهر اصفهان

زهرا راعی دهقی, حیدرعلی عابدی, محسن شهریاری

چکیده


105

زمینه و هدف: بستری‌شدن در بیمارستان یکی از عواملی است که شأن افراد را تهدید می‌کند و از آنجا که بخش‌های خصوصی و دولتی در كنار هم ارائه خدمات مختلف بهداشتی و درمانی را بر عهده دارند، این مطالعه با هدف مقایسه وضعیت رعایت شأن بیماران بستری در بیمارستان‌های شهر اصفهان انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی 400 نفر از بیماران بستری در بیمارستان‌های شهر اصفهان با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای در سال 1391 مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ محقق‌ساخته در ابعاد میزان رعایت حریم، استقلال و ارتباط بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

ملاحظات اخلاقی: پس از توضیح اهداف مطالعه و تأکید بر محرمانه‌ماندن اطلاعات، رضایت شرکت‌کنندگان کسب گردید.

یافته‌ها: بین نوع بیمارستان و رعایت شأن بیماران ارتباط معنی‌داری وجود داشت (P<0/05)، به طوری‌ که در بین مؤلفه‌های شأن بیمار، غالباً بیمارستان‌های خصوصی بالاترین نمره را داشته و کم‌ترین میانگین اکثرا در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی و دولتی مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این پژوهش وضعیت رعایت شأن بیماران به خصوص در بیمارستان‌های دولتی و تأمین اجتماعی با توجه به تراكم بیش از حد بیمار، زیادبودن حجم کار پرستاری، آگاهی ناکافی كادر درمان در خصوص حقوق بیماران، وجود گروه‌های مختلف آموزشی و دانشجویان و عدم آگاهی و نگرش کافی آنان در زمینه حقوق بیمار نامناسب‌تر از بیمارستان‌های خصوصی و خیریه است، لذا نتایج مطالعه برای سیاستگذاران و مدیران نظام سلامت و به ویژه بخش بیمارستانی جهت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای بهبود و اصلاح خدمات بیمارستانی می‌تواند مفید باشد.


موضوع


شأن؛ بیماران بستری؛ بیمارستان دولتی؛ بیمارستان خصوصی

تمام متن:

PDF

63

مراجع


Valentine N, Darby C, Bonsel GJ. Which aspects of non-clinical quality of care are most important? results from who’s general population surveys of ‘‘health systems responsiveness in 41 countries. Social Science & Medicine 2008; 6: 1939-1950.

Dehkhoda A. Dictionary of Dehkhoda. Tehran: University of Tehran; 2011. [Persian]

Clark J. Defining the concept of dignity and developing a model to promote its use in practice. Nursing Times 2010; 106(20): 16-19.

Baillie L, Gallagher A. Evaluation of the royal college of nursing’s ‘dignity: at the heart of everything we do’ campaign: exploring challenges and enablers. Journal of Research in Nursing 2009; 15(1): 15-28.

Pleschberger S. Dignity and the challenge of dying in nursing homes: the resident’s view. Age and Ageing 2007; 36(2): 197-202.

Whitehead J, Wheeler H. Patients' experiences of privacy and dignity. Part 1: a literature review. British Journal of Nursing 2008; 17(6): 381-385.

Jannati A, Bahrami MA, Gholizadeh M, Alizadeh L, Khodayari MT. A survey of factors affecting patients’ decision in selecting governmental and private hospitals in Tabriz. J Tourism Res Hospitality 2013; 2(1): 1-4.

Varmaghani M, Arab M, Zeraati H, AkbariSari A. Affecting factors in choosing public or private hospitals in Tehran. Hospital 2012; 10(1): 45-52. [Persian]

Jannati A, Dadgar E, Gholizadeh M, Alizadeh L, Khodayari M. Identifying the main factors to choose public or private hospital for health services in hospitals of Tabriz in 2010. TB 2013; 12(1): 133-142. [Persian]

Amery H, Panahi M, Jafari A, Khalafi A, Alizadeh H, Abbaspour R. The reasons of private hospital selection by patients in Yazd province for treatment. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 2013; 1(3): 37-43. [Persian]

Farsinejad M, Bazmi S, Teymouri B, Resane S. Comparison of patient satisfaction from observing patients' rights in selected public and private hospitals in Tehran. Med Ethics 2012; 6(21): 99-112. [Persian]

Seidi M, Heidary A, Khorramy-Rad A, Ahmary-Tehran H. Comparative study of patient satisfaction, physical space and medical equipment between governmental and private hospitals. IJN 2009; 22(59): 42-50. [Persian]

Javadi M, Yaghoobi M, Raiesi A, Mandegar H, Ayoobian A. A study of non-medical aspects of health services provided to patients in selected hospitals of Isfahan: responsiveness. Health Information Management 2011; 8(521): 709-717. [Persian]

Ayoubian A, Moazam E, Navid M, Hoseinpourfard M, Izadi M. Evaluation of standards in intensive care units in Isfahan hospitals, Iran. J Mil Med 2013; 14(4): 295-301. [Persian]

Arefi M, Talaei N. Patient satisfaction in Baharloo hospital in 2008. Payavard Salamat 2011; 4(1-2): 97-103. [Persian]

Irfan SM, Ijaz A. Comparison of service quality between private and public hospitals: empirical evidences from Pakistan. Journal of Quality and Technology Management 2011; 7(1): 1-22.

Khattak A, Alvi M, Yousaf M, Shah S, Turial D. Akhter S. Patient satisfaction - a comparison between public & private hospitals of Peshawar. International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health 2012; 4(5): 713-722.

Basu S, Andrews J, Kishore S, Panjabi R, Stuckler D. Comparative performance of private and public healthcare systems in low - and middle - income countries: a systematic review. PLoS Med 2012; 9(6): e1001244.

Pongsupap Y, Lerberghe WV. Choosing between public and private or between hospital and primary care: responsiveness, patient-centredness and prescribing patterns in outpatient consultations in Bangkok. Tropical Medicine and International Health 2006; 11(1): 81-89.

Baba Mahmoodi F, Meftahi M, Khademlu VM, Hesamzade A. Provision of patients rights chart in educational hospitals of Mazandaran form viewpoint of patients. Iran J Med Ethics Hist Med 2011; 4(4): 37-44. [Persian]

Mousaei M, Fatemi Abhari M, Nikbin-Sedaghati F. Factors and patient rights work. Quarterly Journal of Social Welfare 2011; 10(39): 55-84. [Persian]

Pongsupap Y, Lerberghe WV. Choosing between public and primary care: responsiveness, patient-centredness and prescribing patterns in outpatient consultations in Mangkok. Tropical Medicine and International Health 2005; 11(1): 81-89.

Pongsupap Y, Lerberghe WV. Is motivation enough? Responsiveness, patient-centredness, medicalization and cost in family practice and conventional care settings in Thailand. Human Resource for Health 2006; 4(19): 1-9.

Yaghoubi M, Agharahimi Z, Karimi S, Javadi M. Factors' affecting patients' preferences in choosing a hospital based on the mix marketing components in Isfahan. Hakim Health Sys Res 2011; 14(2): 106-114. [Persian]

Amaghionyeodiwe LA. Determinants of the choice of health care provider in Nigeria. Health Care Management Science 2008; 11(3): 215-227.

Taner T, Antony J. Comparing public and private hospital care service quality in turkey. Journal of Leadership in Health Service 2006; 19(2): 1-10.

Hayatbakhsh Abbasi M, Ranjbar L, Parizad M, Mohamadi M, Aflatoonian B. Effective factors on selecting public or private hospitals by patients in Kerman city, Iran. Journal of Management and Medical Information School 2014; 1(2): 130-137. [Persian]

Hooshmand A, Joolaee S, Mehrdad N, Bahrani N. Nurses' information and their view points about patient’s rights and practical facilitators in clinics. Hayat 2007; 12(4): 57-66. [Persian]

Ghaljeh M, Zakeri Z, Rezaee N, Abedzadeh R. Physicians and nurses awareness and function about patients' right charter in Zahedan. Iran J Med Ethics Hist Med 2010; 3(5 and 1): 69-75. [Persian]


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.